Home 5 Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN
Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen Schoonheidssalon Brows & Beauty by A (hierna te noemen: ‘Brows & Beauty by A’) en een cliënt waarop Brows & Beauty by A deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. INSPANNINGEN SCHOONHEIDSSALON

Brows & Beauty by A zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Brows & Beauty by A zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. AFSPRAKEN
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Brows & Beauty by A melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Brows & Beauty by A 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt deze verplichting niet of binnen 24 uur nakomt, mag Brows & Beauty by A 100% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt de betaling niet nakomt, dan kan de cliënt enkel een nieuwe afspraak maken door vooruitbetaling van zowel de gemiste- als nieuwe afspraak. In alle gevallen door middel van een betaalverzoek.

Indien de cliënt te laat komt, dan gaat deze tijd van de door de cliënt geboekte behandeling af. Indien de cliënt later is dan 10 minuten dan de afgesproken tijd, dan wordt de behandeling aangepast of komt deze te vervallen en mag Brows & Beauty by A 100% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

4. BETALING
Brows & Beauty by A vermeldt alle prijzen van behandelingen op zowel de website als tijdens het online boeken van een afspraak. De prijzen van producten zijn zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per betaalverzoek te voldoen.

5. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY
De cliënt voorziet voor de eerste behandeling Brows & Beauty by A van alle gegevens, waarvan Brows & Beauty by A aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Brows & Beauty by A neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in het klantenbestand. Brows & Beauty by A behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Brows & Beauty by A zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. GEHEIMHOUDING
Brows & Beauty by A is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Brows & Beauty by A verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. AANSPRAKELIJKHEID
Brows & Beauty by A is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Brows & Beauty by A is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, allergieën, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Brows & Beauty by A is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. BESCHADIGING & DIEFSTAL
Brows & Beauty by A heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Brows & Beauty by A meldt diefstal altijd bij de politie.

9. KLACHTENPROCEDURE
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 dagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden per email of brief aan Brows & Beauty by A. Brows & Beauty by A moet de klager binnen 5 dagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Brows & Beauty by A de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Brows & Beauty by A en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

10. BEHOORLIJK GEDRAG
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Brows & Beauty by A het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11. RECHT
Op elke overeenkomst tussen Brows & Beauty by A en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Follow our instagram

@browsbeautybya.nl

LIKE OUR FACEBOOK

@browsbeautybya.nl

LIKE OUR FACEBOOK

@browsbeautybya.nl